logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

**In werking treden AVG-decreet 25 mei 2018**

De wijziging van het e-govdecreet door het AVG-decreet maakt dat de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer in een aangepaste samenstelling en aangepaste functionaliteit blijft werken tot de samenstelling van de nieuwe Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.


Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer zijn bepaald in artikel 11 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 (egov-decreet).
Dit decreet werd gewijzigd op 30 mei 2018 door het decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna AVG-decreet.

De VTC bevindt zich momenteel in een overgangsfase. Meer info over de nieuwe bevoegdheden van de VTC en wanneer ze in werking treden, vindt u in het gewijzigde egov-decreet.

De VTC is als gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd voor Vlaamse overheden/instanties. Bent u niet zeker of uw organisatie een Vlaamse instantie is? Hier vindt u een handig overzicht.