logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

Juridische informatie - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden van de website

www.vlaamsetoezichtcommissie.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website

De website www.vlaamsetoezichtcommissie.be helpt u bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Indien de website verwijst naar andere websites die informatie ter beschikking stellen, zijn de respectievelijke afdelingen, organisaties en instanties daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via deze websites ontsluiten.
Alle informatie op de website is van algemene aard tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten binnen de Vlaamse Toezichtcommissie raadplegen. Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Zo geldt enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd als authentieke tekst en heeft die tekst voorrang.
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
De op deze website vermelde verenigingen, organisaties en internetadressen worden op een zakelijke manier gekozen met de enige bedoeling onze website-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Niettemin kunnen wij niet waarborgen dat de verstrekte informatie uitvoerig, nauwkeurig of up-to-date is.

Gebruik van de website

De redactie van de website besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.vlaamsetoezichtcommissie.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de redactie van de website niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. In het geval de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan de Vlaamse Toezichtcommissie hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de redactie van de website de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" aan de linkerzijde van iedere pagina.
De Vlaamse Toezichtcommissie spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse Toezichtcommissie kan echter niet garanderen dat de website www.vlaamsetoezichtcommissie.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.
De Vlaamse Toezichtcommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's. U dient alle voorzorgen te nemen om u ervan te vergewissen dat wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden, enz., die uw gegevens of uw apparatuur kunnen vernietigen of aantasten. Alle hiervoor genoemde nadelen geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse Toezichtcommissie hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Vlaamse Toezichtcommissie, verantwoordelijke voor de verwerking, geeft u daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om met u in contact te treden, u te identificeren, de door u gevraagde informatie te verstrekken of de door u gewenste dienstverlening (online) te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling(en);
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doelstelling(en);
 • Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u aan de Vlaamse Toezichtcommissie uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doelstelling(en). Als de Vlaamse Toezichtcommissie uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken, zal ze u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt u zich daartegen verzetten.
 • De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar worden geraadpleegd door een beperkt aantal personen in dienst van de Vlaamse Toezichtcommissie die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden worden verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten, noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. In het uitzonderlijke geval dat de Vlaamse Toezichtcommissie persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar ze mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk op de website vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd. U kunt u zich daartegen verzetten;
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren;
 • U hebt de mogelijkheid om onjuistheden of onnauwkeurigheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van de Vlaamse Toezichtcommissie worden verwijderd. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daartoe op "contact" aan de linkerzijde van iedere pagina.
  De Vlaamse Toezichtcommissie treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. De website kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. De code die in de cookie is verwerkt, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en of u de tekstuele weergave in –of uitgeschakeld heeft. Aldus vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

  Er worden wel via google analytics anonieme gegevens verzameld over het aantal keer dat een bepaalde pagina wordt bezocht. Hierbij wordt echter het IP-adres niet genoteerd. Enkel de sessiegebonden cookies worden gebruikt. Zodra de bezoeker de site verlaat, worden deze cookies vernietigd. Telkens u een site bezoekt, wordt met behulp van een cookie informatie via de pagina's die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor,...) verzameld. Die informatie wordt verzameld voor statistische doeleinden en laat in geen geval toe u te identificeren.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De hyperlinks naar externe websites die deze website bevat, zijn informatief van aard. De Vlaamse Toezichtcommissie controleert deze externe websites en de informatie die zich erop bevindt niet. De Vlaamse Toezichtcommissie beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze externe websites en informatiebronnen. De Vlaamse Toezichtcommissie kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze externe websites. De hyperlinks naar externe websites die deze website bevat, houden dan ook geen enkele bekrachtiging in van de (inhoud van die) externe websites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De Vlaamse Toezichtcommissie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Een link houdt niet noodzakelijk in dat de Vlaamse Toezichtcommissie en de uitbaters van de externe website(s) op de een of andere manier samenwerken of dat de Vlaamse Toezichtcommissie de informatie op de externe websites heeft goedgekeurd.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.vlaamsetoezichtcommissie.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website. In principe mag u op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de website www.vlaamsetoezichtcommissie.be nadat eerst contact werd opgenomen met de Vlaamse Toezichtcommissie. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Vlaamse Toezichtcommissie-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Vlaamse Toezichtcommissie. U stuurt uw verzoek naar de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op “contact” aan de linkerzijde van iedere pagina. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van de Vlaamse Toezichtcommissie en worden door het auteursrecht beschermd.
Wilt u teksten, afbeeldingen en andere items op de website, reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie van de website verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.
U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Dit recht geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "contact" aan de linkerszijde van iedere pagina.
Namen, tekens of logo's op deze website die geregistreerde handelsmerken zijn, mag u niet gebruiken.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Vlaamse Toezichtcommissie bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De Vlaamse Toezichtcommissie wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De Vlaamse Toezichtcommissie mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U stemt ermee in dat de Vlaamse Toezichtcommissie de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Algemeen contactpunt VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE - Redactie www.vlaamsetoezichtcommissie.be - Problemen of vragen over deze website

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Boudewijnlaan 30, bus 47
4e verdieping, toren B
1000 Brussel
Tel: 02/553.01.68
Fax: 02/553.55.42
E-mail: toezichtcommissie@vlaanderen.be

Vermeld steeds uw volledige naam, adres en telefoonnummer.