logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

Klachtenprocedure

Doordat de VTC een toezichthoudende autoriteit is geworden, heeft ze ook de taak om klachten te behandelen van betrokkenen. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens een inbreuk maakt op de AVG. Dit kan dus voor wat de VTC betreft gaan om een burger die een klacht heeft met betrekking tot de gegevensbescherming door een Vlaamse overheidsinstantie, waaronder bijvoorbeeld ook lokale besturen vallen.
Burgers die een klacht willen indienen over de private sector en telecombedrijven dienen hun klacht te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De VTC kan dan de klacht onderzoeken, corrigerende maatregelen nemen, sancties opleggen (uitgezonderd administratieve geldboeten) en adviezen uitbrengen.
Ze kan bijvoorbeeld een tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van de persoonsgegevens opleggen.

De VTC kan ook de inbreuken op de AVG ter kennis van de rechterlijke instanties brengen en gerechtelijke procedures inleiden.

De klager zal door de VTC in kennis worden gesteld van de voortgang en het resultaat van de klacht.

Gelieve onderstaand klachtenformulier ingevuld aan de Vlaamse Toezichtcommissie te bezorgen via mail (contact@toezichtcommissie.be) of via de post (Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel).

FORMULIER KLACHT INDIENEN