logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Machtigingen 2017

beraadslagingen 2018 - beraadslagingen 2016 -beraadslagingen 2015 - beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - Beraadslaging beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr. 49/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs en hoger onderwijs inzake inschrijvingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) om te anticiperen op de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC 48/2018 van 18 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distrbutiebeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteit en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.
 • Beraadslaging VTC nr. 47/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (departement LV) aan de stad Zottegem voor informatieverstrekking in het kader van voor hen relevante maatregelen op gemeentelijk niveau, hen in te lichten bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en rampengevallen, hen te raadplegen voor het open ruimte beleid (RUP) en het te betrekken bij gemeentelijk erosiebeleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 46/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van ad term geboren kinderen in de eerste helft van 2015 door Kind en Gezin (K&G) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in het kader van het wetenschappelijk onderzoek rond versterkte gewichtstoename bij ad term geboren kinderen in de eerste 6 levensmaanden tot op tweejarige leeftijd.
 • Beraadslaging VTC nr. 45/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) om te anticiperen op de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 44/2017 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de lerenden en het onderwijspersoneel door het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Syntra Vlaanderen aan het departement Onderwijs en Vorming (O&V) in het kader van de databank Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming.
 • Beraadslaging VTC nr. 43/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen die zijn ingeschreven in het leerplichtonderwijs van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) voor het gratis ter beschikking stellen van dyslexiesoftware.
 • Beraadslaging VTC nr. 42/2017 van 22 november 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdiest (VLABEL), het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), aan het Agentschap Informatie Vlaanderen voor het beheer van het burgerloket. (bijlage wettelijke basis)
 • Beraadslaging VTC nr. 41/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) in het kader van een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 40/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de distributienetbeheerder Eandis cvba aan de stad Gent in het kader van een onderzoek naar gas- en elektriciteitsverbruik om leegstand te detecteren en tegen te gaan.
 • Beraadslaging VTC nr. 39/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Zorg en Gezondheid (ZG) in het kader van de erkenning van de gezondheidszorgberoepen.
 • Beraadslaging VTC nr. 38/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) vanuit de Kruispuntbank Inburgering (KBI) van het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de sociale verhuurders en de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de toepassing van de taalkennisvereiste.
 • Beraadslaging VTC nr. 37/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat) sociale huurders oor de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een nieuwe analyse van de in- en uitstroom binnen de sociale huisvesting.
 • Beraadslaging VTC nr. 36/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedeijk Gewest, het LOP Antwerpen Basis, het LOP Gent Basis en het LOP Lokern Basis aan de Katolieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van beleidswijzigingen op schoolse segregatie.
 • Beraadslaging VTC nr. 35/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de werknemers van de voorzieningen ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en revalidatieziekenhuizen van de afdeling Informatie en Zorgberoepen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) aan de afdeling Gespecialiseerde Zorg en het team Financiering Ouderenzorg van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) in het kader van het onderzoek naar vernieuwde financieringsmodellen van deze voorzieningen.
 • Beraadslaging VTC nr. 34/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor ONderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED), gewijzigd bij beraadslaging nr. 18/2014 van 9 julie 2014 voor het gebruik van de gegevens uit de LED door AgODi voor een aantal bijkomende doeleinden en bij beraadslaging nr. 34/2017 voor het gebruik van de gegevens door VDAB in het kader van het 'jeugdgarantieplan'.
 • Beraadslaging VTC nr. 33/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het medelen van persoonsgegevens van personen met sportkwalificatie uit de leer-en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan Sport Vlaanderen in het kader van het aanvullen van de VOTAS-databank.
 • Beraadslaging VTC nr. 32/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de medeling van persoonsgegevens van zorgbehoevende personen door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB) aan bandagisten en ouderenvoorzieningen met oog op het testen van toepassingen en door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) van persoonsgegevens van personen met een handicap aan het AVSB in het kader van een eenmalige migratie.
 • Beraadslaging VTC nr. 31/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en SYNTRA Vlaanderen aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen voor wetenschappelijk onderzoek naar de evaluatie van de proeftuinen 'schoolbank op de werkplek' in het kader van het concept Duaal Leren.
 • Beraadslaging VTC nr. 30/2017 van 13 september 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van vroegtijdig schoolverlaters door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), SYNTRA Vlaanderen en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van het 'jeugdgarantieplan'.
 • Beraadslaging VTC nr. 29/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers met percelen gelegen in kwetsbare beschermingszones voor drinkwater door het departement Landbouw en Visserij (LV) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van het beleid tot bescherming van de drinkwaterbronnen en de kwaliteit van het drinkwater.
 • Beraadslaging VTC nr. 28/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen die huisonderwijs volgen door de Examencommissie van het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de onderwijsinspectie in het kader van controle op de kwaliteit van het huisonderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 27/2017 van 13 september 2017 betreffende het meedelen van persoonsgegevevens van inburgeraars door het Agentschap Integratie en Inburgeraars (AII) aan Departement Werk en Sociale Economie (WSE), afdeling Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van het beheer van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).
 • Beraadslaging VTC nr. 26/2017 van 19 juli 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens uit het Grondeninformatieregister (GIR) van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) op het internet.
 • Beraadslaging VTC nr. 25/2017 van 19 juli 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van OCMWcliënten met schoolgaande kinderen van het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het OCMW Gent met het oog op ondersteuning van het aanvragen van school- of studietoelagen.
 • Beraadslaging VTC nr. 24/2017 van 19 juli 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot verslaggever en van de permanente vorming voor verslaggevers door de erkende opleidings- en vormingscentra aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-verslaggevers en het verlenen van toegang tot de Energieprestatiedatabank aan verslaggevers en machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten van de permanente vorming voor energiedeskundigen type A door erkende vormingscentra aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) voor het opvolgen van de erkenningsvoorwaarden en het verlenen van toegang tot de Energieprestatiedatabank aan energiedeskundigen type A.
 • Beraadslaging VTC nr. 23/2017 van 19 juli 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversie.
 • Beraadslaging VTC nr. 22/2017 van 19 juli 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van werknemers inzake overbruggingspremies door het departement Werk en Sociale Economie (WSE) aan SIGeDIS vzw om een loopbaanoverzicht bij te houden.
 • Beraadslaging VTC nr. 21/2017 van 21 juni 2017 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader het innen van heffingen op grondwaterwinning en waterverontreiniging.
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2017 van 21 juni 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort (ITP) aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) en de Vlaamse zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB), cumulatieverbod met bepaalde vormen van ambulante of residentiële opvang.
 • Beraadslaging VTC nr. 19/2017 van 21 juni 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) in het kader van de instaptoets lerarenopleiding.
 • Beraadslaging VTC nr. 18/2017 van 21 juni 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (departement LV) aan de gemeente Dilbeek voor informatieverstrekking in het kader van voor hen relevante maatregelen op gemeentelijk niveau, hen in te lichten bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en rampengevallen, hen te raadplegen voor het open ruimte beleid (RUP) en hen te betrekken bij gemeentelijk erosiebeleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 17/2017 van 21 juni 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van de onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) voor de registratie van leerlingen en tussen de onderwijsinstellingen onderling via AgODi voor nieuwe inschrijvingen.
 • Beraadslaging VTC nr. 16/2017 van 17 mei 2017 met bijlage wettelijke basis betreffende de mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen in haar hoedanigheid van Vlaamse Dienstenintegrator voor het beheer van het burgerloket.
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2017 van 17 mei 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement voor Landbouw en Visserij (Departement LV) aan de Vlaamse Provincies in het kader van het watenlopenbeheer en integraal waterbeleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 14/2017 van 17 mei 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van de Woonsurvey 2017.
 • Beraadslaging VTC nr. 13/2017 van 17 mei 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van gemachtigden en contactpersonen van een onderneming door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) aan het agentschap Facilitair Bedrijf in het kader van het Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid.
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2017 van 17 mei 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Agentschap Jongerenwelzijn en Kind & Gezin (K&G) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van het opstelling van het intersectoraal jaarverslag.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het basis- en secundair onderwijs van een Brusselse onderwijsinsteling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedelijk Gewest aan Perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau, in het kader van een eenmalig wetenschappelijk onderzoek naar de capaciteitsbehoefte in het -gewoon en buitengewoon- secundair onderwijs in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van personen die aanwezig zijn bij een incident in een tunnel door het Vlaamse Tunnel- en Controlecentrum van de afdeling Elektromechanica en Telematica (EMT) van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de rampenambtenaar van de stad Antwerpen, de lokale politie Antwerpen en de brandweerzone Antwerpen.
 • Beraadslaging VTC nr. 09/2017 van 22 maart 2017 betreffende de aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging aan het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van machtigingen die verleend werden aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse publieke sector inzake loopbaanonderbreking mee te delen aan SIGeDIS vzw om een loopbaanoverzicht bij te houden.
 • Beraadslaging VTC nr. 08/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van kinderen die zwak scoren op ten minste 3 kansarmoedecriteria door Kind en Gezin aan het OCMW Kortrijk in het kader van het wetenschappelijk onderzoek rond nieuw lokaal sociaal beleid ten aanzien van mensen in of met risico op kansarmoede.
 • Beraadslaging VTC nr. 07/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van buitenlandse studenten door de Universiteit Gent aan de stad Gent in het kader van de wettelijke inschrijving van buitenlandse studenten.
 • Beraadslaging VTC nr. 06/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van het onderzoek naar de invloed van sociale achtergrond van de schoolverlater op de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.
 • Beraadslaging VTC nr. 05/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het kader van wetenschappelijk onderzoek rond de effecten van antibioticagebruik in de veehouderij en de verspreiding van antibioticaresiduen en -resistentiegenen in het milieu ten gevolge van het transport en gebruik van dierlijke mest.
 • Beraadslaging VTC nr. 04/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen in het secundair onderwijs uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) doro het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de afdeling School- en Studietoelagen van AHOVOKS in het kader van het onderzoek van de pedagogische voorwaarden bij de toekenning van studietoelagen.
 • Beraadslaging VTC nr. 03/2017 van 15 februari 2017 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen uit het lager en secundair onderwijs door het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van de Gelijke Onderwijskansen (GOK)- financiering op individuele leerprestaties.
 • Beraadslaging VTC nr. 02/2017 van 15 februari 2017 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van jonge werknemers uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studitoelagen (AHOVOKS) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van de controle op de vermindering van de werkgeversbijdrage.
 • Beraadslaging VTC nr. 01/2017 van 18 januari 2017 vervangt Beraadslaging VTC nr. 08/2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Vlaams Centrum voro Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Departement Landbouw en Visserij naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen.