logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Machtigingen 2014

beraadslagingen 2018 - beraadslagingen 2017 - beraadslagingen 2016 - beraadslagingen 2015 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr 49/2014 van 10 december 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 30/2012 van 5 december 2012, mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies in het kader van de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen en in het kader van het provinciaal landbouwbeleid.
 • Beraadslaging VTC nr 48/2014 van 10 december 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 31/2012 van 5 december 2012, betreffende mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Beraadslaging VTC nr. 47/2014 van 10 december 2014, wijziging van de beraadslaging VTC nr. 26/2012 van 7 november 2012, betreffende mededeling van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en door Syntra Vlaanderen aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van opvolging van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.
 • Beraadslaging VTC nr. 46/2014 van 10 december 2014 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van mestverwerkers en mestbewerkers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Vlaams Centrum voor Mestverwerking vzw (VCM), Biogas-E vzw en Vlaco vzw in het kader van het uitvoeren van een jaarlijkse enquête.
 • Beraadslaging VTC nr. 45/2014 van 10 december 2014 betreffende mededeling van persoonsgegevens van personeelsleden van voorzieningen en van de meerderjarige personen en minderjarige kinderen van zelfstandige onthaalouders, door Kind en Gezin aan het Vlaams Agentschap Zorginspectie in het kader van het uitvoeren van inspectietaken.
 • Beraadslaging VTC nr. 44/2014 van 10 december 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 14/2014 van 14 mei 2014, betreffende machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding.
 • Beraadslaging VTC nr. 43/2014 van 19 november 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 32/2013 van 11 september 2013, betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan Inagro vzw voor de taken van de erosiecoördinator voor de provincie West-Vlaanderen, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 43/2014 van 19 november 2014 betreffende de verlenging van de looptijd van de machtiging.
 • Beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014, wijziging van de beraadslaging VTC nr. 31/2013 van 11 september 2013, betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken van de erosiecoördinatoren, gewijzigd bij de beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014 betreffende de verlenging van de looptijd van de machtiging.
 • Beraadslaging VTC nr. 41/2014 van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van lerenden en van onderwijspersoneel door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Departement Onderwijs en Vorming (O&V) aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor het beantwoorden van beleidsvragen.
 • Beraadslaging VTC nr. 40/2014 van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de OCMW-cliënt uit de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) van het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de OCMW in het kader van het sociaal onderzoek en het traject van activering.
 • Beraadslaging VTC nr. 39/2014 van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers, be/verwerkers van mest en erkende mestvoerders door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in het kader van controle op grensoverschrijdende mesttransporten.
 • Beraadslaging VTC nr. 38/2014 van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, schorsing van het gemeentelijk RUP en in het kader het provinciaal landbouwbeleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 37/2014 van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) in het kader van de invordering van administratieve geldboeten.
 • Beraadslaging VTC nr. 36/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan het Rekenhof in het kader van zijn auditopdrachten.
 • Beraadslaging VTC nr. 35/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot uitbreiding voor het meedelen van bijkomende diploma’s van EPBverslaggevers van machtiging de nr. 19/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan het Vlaams Energieagentschap.
 • Beraadslaging VTC nr. 34/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leertijdgegevensdatabank van Syntra Vlaanderen en de onderwijsgegevens van leerlingen van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de afdeling Strategische Beleidsondersteuning (SBO) van het departement Onderwijs en Vorming in het kader van een evaluatie van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken.
 • Beraadslaging VTC nr. 33/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van een onroerend goed en hun partner door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in het kader van administratieve samenwerking in uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU.
 • Beraadslaging VTC nr. 32/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij(VMM) in het kader van inventarisatie en rapportering van emissies van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen en voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het kader van de berekening van de impact van een individuele exploitatie op de vermesting en de verzuring van natuurgebieden in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en het informeren van de landbouwers hierover.
 • Beraadslaging VTC nr. 31/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basis en secundair onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Lokaal Overlegplatform (LOP) Antwerpen en de stad Antwerpen voor het bepalen van contingenten indicatorleerleerlingen, het opstellen van een jaarlijkse omgevingsanalyse betreffende de leerlingenpopulatie en het flankerend onderwijsbeleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 30/2014 van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs en hun ouders door het AG Stedelijk onderwijs Antwerpen (AG SO) aan het OCMW Antwerpen en de stad Antwerpen in het kader van de bestrijding van kinderarmoede.
 • Beraadslaging VTC nr. 29/2014 van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het VWF aan de Onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands in het kader van het opvolgen van de taalbereidheidsvoorwaarde en de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.
 • Beraadslaging VTC nr. 28/2014 van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en cursisten Nederlands als tweede taal die tevens kandidaat sociale huurder zijn door de OB's en de Huizen van het Nederlands aan het VWF in het kader van het sociale huurstelsel en aan de IVA Inspectie RWO (via het VWF) in het kader van het toezicht op de sociale huurreglementering.
 • Beraadslaging VTC nr. 27/2014 van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de stad Antwerpen in het kader van noodplanning en analyse bij noodsituaties en in het kader van ruimtelijke planning.
 • Beraadslaging VTC nr. 26/2014 van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van houders van diploma's en leerbewijzen uit de LED door AKOV aan KSZ voor integratie in DWH arbeidsmarkt en sociale bescherming en verdere mededeling aan onderzoeksinstellingen en overheden.
 • Beraadslaging VTC nr. 24/2014 van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland in het kader van studiefinanciering.
 • Beraadslaging VTC nr. 23/2014 van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement voor Landbouw en Visserij (DLV) aan het Bureau Mol Postel met het oog op een inschatting van de gecumuleerde impact van plannen en projecten en het uitwerken van een flankerend beleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 22/2014 van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) en uit de leertijdgegevensdatabank van Syntra Vlaanderen aan de afdeling Strategische Beleidsondersteuning (SBO) van het departement Onderwijs en Vorming in het kader van het bepalen van de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’.
 • Beraadslaging VTC nr. 21/2014 van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de stad Antwerpen voor het opstellen van een jaarlijkse omgevingsanalyse betreffende de studentenpopulatie.
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2014 van 9 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van schoolverlaters aan het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt en de professionele inschakeling van schoolverlaters.
 • Beraadslaging VTC nr. 19/2014 van 9 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Belpork vzw en omgekeerd in het kader van een monitoringprogramma ter optimalisering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij.
 • Beraadslaging VTC nr. 18/2014 van 9 juli 2014, wijziging van de beraadslaging VTC nr. 05/2011 van 23 februari 2011, betreffende de aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED), gewijzigd bij beraadslaging nr. 18/2014 van 9 juli 2014 voor het gebruik van gegevens uit de LED door AgODi voor een aantal bijkomende doeleinden.
 • Beraadslaging VTC nr. 17/2014 van 9 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg voor de taken van de erosiecoördinator.
 • Beraadslaging VTC nr. 16/2014 van 12 juni 2014 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 23/2011 van 20 juli 2011 voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van landbouwimpactstudie (LIS).
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2014 van 14 mei 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de gemeente Anzegem voor informatieverstrekking in het kader van afvalverwerking en subsidies, en voor informatieverstrekking bij rampen, voor de opmaak van het gemeentelijk rampenplan en het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
 • Beraadslaging VTC nr. 14/2014 van 14 mei 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr. 44/2014 van 10 december 2014.
 • Beraadslaging VTC nr. 13/2014 van 14 mei 2014 betreffende aanvraag tot mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (DLV) aan het procesbeheercomité Kleine Nete (PBC Kleine Nete) met het oog op een inschatting van de gecumuleerde impact van plannen en projecten en het uitwerken van een flankerend beleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2014 van 14 mei 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van pleeggezinnen en pleegkinderen en –gasten door het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) voor de toekenning studiefinanciering.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2014 van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot uitbreiding in het kader van het cumulverbod en de wettelijke subrogatie van de machtiging nr. 23/2013 voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2014 van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek.
 • Beraadslaging VTC nr. 09/2014 van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat) huurders en leden van hun huishouden door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), door de afdeling Wonen van het agentschap Wonen-Vlaanderen en door het Vlaams Woningfonds cvba (VWF) aan de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de datawarehouse Wonen.
 • Beraadslaging VTC nr. 08/2014 van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) met het oog op de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.
 • Beraadslaging VTC nr. 07/2014 van 9 april 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens opgeslagen in het WIMsysteem (Weigh in Motion) door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) voor de controle van de verkeersbelasting en het Eurovignet.
 • Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van invaliden en personen met een handicap of hun wettelijke vertegenwoordigers door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) centraal bestuur van de btw-administratie en de btw-controlekantoren in het kader van een bijzondere regeling op het vlak van btw.
 • Beraadslaging VTC nr. 05/2014 van 18 februari 2015 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van een persoonlijke-assistentiebudget door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) met het oog op de vereenvoudiging van de belastingaangifte.
 • Beraadslaging VTC nr. 04/2014 van 19 februari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kinderen en hun gezinsleden door Kind en Gezin aan de Universiteit Gent voor het verwezenlijken van een onderzoek over de invloed van sociale factoren op de ontwikkeling van het jonge kind.
 • Beraadslaging VTC nr. 03/2014 van 19 februari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de stad Gent voor het project “Gent in
  3D”.
 • Beraadslaging VTC nr. 02/2014 van 22 januari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedelijk Gewest, het LOP Antwerpen Basis, het LOP Gent Basis en het LOP Lokeren Basis aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van beleidswijzigingen op schoolse segregatie.
 • Beraadslaging VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van onroerende goederen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en van sociale huurders aan wie doorverhuurd wordt, door een SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) in het kader van het toekennen van een verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing.