logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Machtigingen 2015

beraadslagingen 2018 - beraadslagingen 2017 - beraadslagingen 2016 - beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr. 43/2015 van 16 december 2015 wijziging van beraadslaging nr. VTC 02/2014 van 22 januari 2014 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedelijk Gewest, het LOP Antwerpen Basis, het LOP Gent Basis en het LOP Lokeren Basis aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van beleidswijzigingen op schoolse segregatie.
 • Beraadslaging VTC nr. 42/2015 van 16 december 2015 wijziging van beraadslaging VTC nr. 20/2015 deel A van 17 juni 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigde eigenaars van zonnepaneleninstallaties door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) aan de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba in het kader van de eenmalige migratie van de bestaande databank van VREG (CMO) naar de nieuwe gemeenschappelijke databank VREG-VEA en het uniek loket energie.
 • Beraadslaging VTC nr. 41/2015 van 16 december 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers en particulieren door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) aan het departement Landbouw en Visserij (departement LV) in het kader van aanvragen voor subsidies in verband met bebossing en herbebossing.
 • Beraadslaging VTC nr. 40/2015 van 16 december 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Integrale Toegangspoort (ITP) van het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het testen van de IT-applicatie voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget.
 • Beraadslaging VTC nr. 39/2015 van 16 december 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Universiteit Antwerpen (Edubron) en omgekeerd voor een onderzoek de naar de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 38/2015 van 16 december 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van kinderen en hun moeders door Kind & Gezin (K&G) aan het Steunpunt Milieu en Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in het kader van humaan biomonitoringsonderzoek.
 • Beraadslaging VTC nr. 37/2015 van 4 november 2015 wijziging van Beraadslaging VTC nr. 22/2015 van 17 juni betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden.
 • Beraadslaging VTC nr. 36/2015 van 4 november 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van bouwheren – aanvragers van een stedenbouwkundige vergunning door het departement RWO aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) in het kader van de handhaving van het indienen van de startverklaring en de EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB)-aangifte alsook voor het bepalen van de toepasselijke EPBeisen.
 • Beraadslaging VTC nr. 35/2015 van 4 november 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van studenten uit de leeren ervaringsbewijzendatabank (LED) door Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en de databank secundair onderwijs (DISCIMUS) door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de instellingen hoger onderwijs in het kader van het beoordelen van de toelatingsvoorwaarden tot het Hoger Onderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 34/2015 van 4 november 2015 betreffende de aanvraag tot een tweede verlenging van de machtiging VTC/28/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de provinciale steunpunten sociale planning.
 • Beraadslaging VTC nr. 33/2015 van 4 november 2015 betreffende de anvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van potentiële leerlingen en leerlingen door het Overlegplatform Brussel-Hoofdstad Basisonderwijs (LOP) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), door AgODi aan het LOP en de Direction générale de L’Enseignement obligatiore (DGEO) in het kader van evaluatie en bijsturen van de werking van het LOP en ondersteuning van het onderwijsbeleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 32/2015 van 4 november 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de Universiteit Gent, de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven aan het Expertisecentrum voor onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) in het kader van het monitoren van de doctoraatsproductie en academische carrières in Vlaanderen.
 • Beraadslaging VTC nr. 31/2015 van 4 november 2015 betreffende het mededelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) van personen die solliciteren bij de Vlaamse Overheid en eigen personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor het personeelssysteem van de Vlaamse Overheid (Vlimpers).
 • Beraadslaging VTC nr. 30/2015 van 4 november 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distributienetbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan de energieleveranciers in het kader van de marktwerking.
 • Beraadslaging VTC nr. 29/2015 van 29 juli 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger en secundair onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de Universiteit Maastricht voor een pilootproject inzake de inschrijving van buitenlandse studenten.
 • Beraadslaging VTC nr. 28/2015 van 29 juli 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die in het bezit zijn van een vrachtwagen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Politie Regio Turnhout in het kader van de handhaving van de inning van de verkeersbelasting voor vrachtwagens.
 • Beraadslaging VTC nr. 27/2015 van 29 juli 2015 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in het kader van de inspectie van koelinstallaties.
 • Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015 betreffende de mededeling van adressen van sociale woningen en gronden gekend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse gemeenten aan het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van het monitoren van het gemeentelijk sociaal woonaanbod.
 • Beraadslaging VTC nr. 25/2015 van 17 juni 2015 betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van personen die als werkzoekende een erkende opleiding volgen in een CVO of CBE, van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de VDAB, in het kader van de arbeidsbemiddelingsopdrachten op het vlak van competentieversterking.
 • Beraadslaging VTC nr. 24/2015 van 17 juni 2015 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Departement Landbouw en Visserij voor het beheer van het Landbouwmonitoringsnetwerk.
 • Beraadslaging VTC nr. 23/2015 van 17 juni 2015 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Departement Landbouw en Visserij voor het opmaken van de bedrijfstypologie, het uitvoeren van studies, het opstellen van het Landbouwrapport en het uitvoeren van landbouwimpactstudies.
 • Beraadslaging VTC nr. 22/2015 van 17 juni 2015 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden.
 • Beraadslaging VTC nr. 21/2015 van 17 juni 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van studenten door de instellingen van het hoger onderwijs, door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en door de afdelingen Studietoelagen en Hoger Onderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) in het kader van de databank Hoger Onderwijs (DHO 2.0).
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel D van 17 juni 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificatenhouders door de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) en aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) in het kader van het uniek loket energie.
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel C van 17 juni 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificatenhouders door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) en door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de werkmaatschappijen van de netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba.
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel B van 17 juni 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigden door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG).
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel A van 17 juni 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigde eigenaars van zonnepaneleninstallaties door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) aan de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba in het kader van de eenmalige migratie van de bestaande databank van VREG (CMO) naar de nieuwe gemeenschappelijke databank VREG-VEA en het uniek loket energie.
 • Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan de OCMW in het kader van ondersteuning bij het verkrijgen van een huurpremie.
 • Beraadslaging VTC nr. 18/2015 van 20 mei 2015, wijziging van beraadslaging VTC nr. 28/2013 van 13 november 2013, betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en voor de uitvoering van het project ‘CONTROL’.
 • Beraadslaging VTC nr. 17/2015 van 22 april 2015 betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan het departement Onderwijs en Vorming (departement O&V) voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar omtrent de studiekeuze en leerloopbanen in het deeltijds kunstonderwijs i.k.v. de voorbereidingen omtrent een nieuw decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 16/2015 van 20 mei 2015 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van burgers uit het lokaal contactenbestand van de stad Gent (GLoC) aan het OCMW Gent.
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2015 van 25 maart 2015 betreffende de aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van diverse machtigingen die verleend werden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de acht erkende onthaalbureau’s aan drie nieuwe agentschappen, met name het EVA Inburgering en Integratie, het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent en het gemeentelijke EVA Integratie en Inburgering Antwerpen.
 • Beraadslaging VTC nr. 14/2015 van 25 maart 2015 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot verslaggever en van de permanente vorming door de erkende opleidings- en vormingscentra aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-verslaggevers
  en het verlenen van toegang tot de Energieprestatiedatabank aan verslaggevers.
 • Beraadslaging VTC nr. 13/2015 van 25 maart 2015 betreffende de mededeling van persoonsgegevens m.b.t. aangifte nalatenschappen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in het kader van het onderzoek naar recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen.
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2015 van 25 maart 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaten voor een school- en studietoelage, hun onderhoudsverstrekker of hun partner door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan (AHOVOS) en omgekeerd in het kader van de toekenning van en de controle op de voorwaarden van de toekenning van school- en studietoelagen.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2015 van 25 maart 2015 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten tewerkgesteld in het basisen secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse in het kader van een onderzoek naar de nood aan onderwijzend personeel in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2015 van 18 februari 2015 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in het kader van de Programmatorische Aanpak Stikstof.
 • Beraadslaging VTC nr. 09/2015 van 18 februari 2015 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van kandidaten sociale huurders door een Sociale Huisvestigingsmaatschappij (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Intercommunale Leiedal in het kader van beleidsvoering en –voorbereiding van het lokaal woonbeleid.
 • Beraadslaging VTC nr. 08/2015 van 25 maart 2015 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders en hun partner door sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) aan sociale verhuurkantoren (SVK), via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in het kader van het toekennen van een huursubsidie.
 • Beraadslaging VTC nr. 07/2015 van 21 januari 2015 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (DLV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB).
 • Beraadslaging VTC nr. 06/2015 van 21 januari 2015 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) en het agentschap Facilitair Bedrijf aan het departement Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en het agentschap Facilitair Bedrijf in het kader van respectievelijk het Vlaamse telefoonboek (TGV) en het identificatie- en autorisatiebeheer/gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid (WebIDM), het inventarisatiebeheer (CMDB2) en het beheer van facilities (FMIS).
 • Beraadslaging VTC nr. 05/2015 van 21 januari 2015 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in het kader van de financiering van de ophaling en de verwerking van krengen van landbouwhuisdieren.
 • Beraadslaging VTC nr. 04/2015 van 21 januari 2015 betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens omtrent de loopbanen van leerkrachten van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs (AHOVOS) aan het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar loopbanen van leerkrachten: determinanten van instroom, loopbaanduur en uitstroom.
 • Beraadslaging VTC nr. 03/2015 van 2 september 2015 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van eigen personeelsleden door het Agentschap voor Overheidsdiensten (AgO), het departement Informatie Vlaanderen (DIV), het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem), het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel), de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn) aan het Agentschap voor Overheidsdiensten (AgO) in het kader van de opvolging en de bijsturing van het personeelsbeleid van de Vlaamse Overheid.
 • Beraadslaging VTC nr. 02/2015 van 21 januari 2015 betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van het basis- en secundair onderwijs door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het departement Onderwijs en Vorming voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de selectie en opdrachttoewijzing van leerkrachten.
 • Beraadslaging VTC nr. 01/2015 van 21 januari 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van minderjarige anderstalige nieuwkomers van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de erkende onthaalbureau’s en omgekeerd met het oog op de toeleiding naar het onderwijs en het aanbieden van een passende opleiding.