logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Machtigingen 2016

beraadslagingen 2018 - beraadslagingen 2017 - beraadslagingen 2015 -beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr. 48/2016 van 7 december 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) aan de Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO) van het departement Kanselarij en Bestuur (departement KB) in het kader van crisiscommunicatie.
 • Beraadslaging VTC nr. 47/2016 van 7 december 2016 vervangt beraadslaging VTC nr. 2/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan NARIC-Vlaanderen, Afdeling Dienstverlening EVC van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van het afleveren van attesten voor het studeren of werken in het buitenland en de legalisatie van Vlaamse diploma’s.
 • Beraadslaging VTC nr. 46/2016 van 7 december 2016 vervangt beraadslaging VTC nr. 14/2013 van 8 mei 2013 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn als verantwoordelijke voor de verwerking van de toepassing INSISTO en de toepassing DOMINO OCJ en voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsdoeleinden aan het agentschap Jongerenwelzijn en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
 • Beraadslaging VTC nr. 45/2016 van 7 december 2016 vervangt beraadslaging VTC nr. 22/2016 van 22 juni 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) aan de stad Antwerpen en omgekeerd in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) reglementering.
 • Beraadslaging VTC nr. 44/2016 van 16 november 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van mestverwerkers met een biologische mestverwerkingsinstallatie door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw (VCM) in het kader van een onderzoek naar de analyse van de samenstelling van het effluent van biologische mestverwerking in Vlaanderen en voor het opstellen van de brochure ‘Code van goede praktijk: biologische mestverwerking’.
 • Beraadslaging VTC nr. 43/2016 van 16 november 2016 wijziging van beraadslaging VTC nr. 31/2012 van 5 december 2012, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 48/2014 van 10 december 2014 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement voor Landbouw en Visserij (Departement LV) aan het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Beraadslaging VTC nr. 42/2016 van 16 november 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van indieners van bouwaanvragen of -meldingen door het departement Ruimte Vlaanderen (departement RV) aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) in het kader van de vaststelling en de herziening van het kadastraal inkomen.
 • Beraadslaging VTC nr. 41/2016 van 12 oktober 2016 betreffende de aanvraag tot mededeling van persoonsgegevens van alle deelnemers in een ESF project of Youth Employment Initiative (YEI project) door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF).
 • Beraadslaging VTC nr. 40/2016 van 21 juni 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door het departement Landbouw en Visserij (departement LV) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van controle op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
 • Beraadslaging VTC nr. 39/2016 van 12 oktober 2016 betreffende de aanvraag tot het meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van respectievelijk patrimoniumdocumentatie en –informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.
 • Beraadslaging VTC nr. 38/2016 van 12 oktober 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en de Onderwijsinspectie in het kader van de controle op de leerplicht en controle op de kwaliteit van het huisonderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 37/2016 van 12 oktober 2016 wijziging van beraadslaging VTC nr. 04/2011 van 23 februari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AHOVOKS) als beheerder van de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED)
 • Beraadslaging VTC nr. 36/2016 van 12 oktober 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen voor het toepassen van de cumulregels tussen het budget niet rechtsreeks toegankelijke hulp en de tegemoetkoming van de zorgverzekering.
 • Beraadslaging VTC nr. 35/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door de Onderwijsinspectie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van de leerplichtcontrole op de leerlingen huisonderwijs m.b.t. het getuigschrift Basisonderwijs van de Examencommissie.
 • Beraadslaging VTC nr. 34/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort (ITP) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB)– Fase 2
 • Beraadslaging VTC nr. 33/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging Mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs in Gent door het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basis aan de Universiteit Gent in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de sociale mix in het onderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 32/2016 van 14 september 2016 wijziging van beraadslaging VTC nr. 17/2014 van 9 juli 2014 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement voor Landbouw en Visserij (Departement LV) aan de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg voor de taken van de erosiecoördinator
 • Beraadslaging VTC nr. 31/2016 van 27 juli 2016 wijziging van beraadslaging VTC nr. 22/2015 van 17 juni 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden.
 • Beraadslaging VTC nr. 30/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) in het kader van het exploitatieinstrument Columbus ter versterking van het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs
 • Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een huursubsidie genieten en personen die aanspraak maken of kunnen maken op de huursubsidie vanuit het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de OCMW in het kader van het beheer van het OCMW-dossier (waaronder het beheer van de dossiers voor huursubsidie).
 • Beraadslaging VTC nr. 28/2016 van 27 juli 2016 betreffende de aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging aan het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van diverse machtigingen die verleend werden aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om in het kader van loopbaanonderbreking persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse publieke sector mee te delen aan diverse instellingen van de sociale zekerheid, het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS).
 • Beraadslaging VTC nr. 27/2016 van 27 juli 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het medelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse publieke sector aan wie een zorgkrediet wordt toegekend door het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
 • Beraadslaging VTC nr. 25/2016 van 27 juli 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars door het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) aan Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van toekennen van bijkomende middelen aan de instellingen van het Volwassenenonderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.
 • Beraadslaging VTC nr. 23/2016 van 22 juni 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse ziekenhuizen i.k.v. ISQua-accreditatie waarvoor het verifiëren van de echtheid van diploma’s en getuigschriften van het personeel actief in de ziekenhuizen vereist is.
 • Beraadslaging VTC nr. 22/2016 van 22 juni 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) aan de stad Antwerpen en omgekeerd in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) reglementering.
 • Beraadslaging VTC nr. 21/2016 van 22 juni 2016 wijziging van Beraadslaging VTC nr. 20/2015 deel A van 17 juni 2015, gewijzigd bij Beraadslaging 42/VTC nr. 2015 van 16 december 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigde eigenaars van zonnepaneleninstallaties door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) aan de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba in het kader van de eenmalige migratie van de bestaande databank van VREG (CMO) naar de nieuwe gemeenschappelijke databank VREG-VEA en het uniek loket energie.
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2016 van 25 mei 2016 betreffende de ededeling van persoonsgegevens van personen met een arbeidshandicap en werknemers die doorstromen vanuit de sociale economie door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van het beheer van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).
 • Beraadslaging VTC nr. 19/2016 van 20 april 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van Departement voor Landbouw en Visserij (DLV) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van de fytolicentie.
 • Beraadslaging VTC nr. 18/2016 van 30 maart 2016 wijziging van Beraadslaging VTC nr. 15/2015 van 25 maart 2015 betreffende aanvraag tot overdracht van diverse machtigingen die verleend werden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de acht erkende onthaalbureau’s aan drie nieuwe agentschappen, met name het EVA Inburgering en Integratie, het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering Antwerpen.
 • Beraadslaging VTC nr. 17/2016 van 30 maart 2016 betreffende Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van inschrijvingsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Afdeling School- en Studietoelagen in het kader van de school- en studiefinanciering.
 • Beraadslaging VTC nr. 16/2016 van 30 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het lager- en secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de Afdeling School- en Studietoelagen van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van de controle op de toegekende school- en studietoelagen.
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2016 van 30 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van het in kaart brengen en geografisch spreiden van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen van de sector landbouw in het kader van de Emissie-inventaris Lucht.
 • Beraadslaging VTC nr. 14/2016 van 30 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB).
 • Beraadslaging VTC nr. 13/2016 van 30 maart 2016 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van het Bemestingsallocatiemodel om de geproduceerde mest per landbouwbedrijf te kunnen toewijzen aan landbouwpercelen horende bij het landbouwbedrijf.
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2016 van 30 maart 2016 betreffende aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van diverse machtigingen verleend werden aan de erkende Huizen van het Nederlands aan drie nieuwe agentschappen, name het EVA Inburgering en Integratie, het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent, het gemeentelijke EVA Integratie en Inburgering Antwerpen en tot bevestiging van de machtigingen op naam van het Huis van het Nederlands Brussel.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2016 van 30 maart 2016 betreffende aanvraag tot uitbreiding van machtiging VTC/2013/40 voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan Selor.
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) aan de stad Antwerpen en omgekeerd in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) reglementering.
 • Beraadslaging VTC nr. 09/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap Wonen-Vlaanderen als beheerder van het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK).
 • Beraadslaging VTC nr. 08/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die hun ondernemersvaardigheden willen bewijzen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de acht erkende ondernemingsloketten.
 • Beraadslaging VTC nr. 07/2016 van 2 maart 2016 wijziging van beraadslaging VTC nr. 19/2014 van 9 juli 2014 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Belpork vzw en omgekeerd in het kader van een monitoringprogramma ter optimalisering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij.
 • Beraadslaging VTC nr. 06/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens van leerlingen uit databank “CREON” van de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) door de Afdeling basisonderwijs, DKO- en CLB-scholen en leerlingen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van de controle van de toelatingsvoorwaarden bij de inschrijving in een school voor buitengewoon of geïntegreerd onderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 05/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens van leerlingen uit de databank secundair onderwijs (DISCIMUS) door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB- Scholen en Leerlingen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van de uitwisseling van problematische afwezigheden.
 • Beraadslaging VTC nr. 04/2016 van 3 februari 2016 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaams Landmaatschappij aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB).
 • Beraadslaging VTC nr. 03/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED) beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Examencommissie voor het voltijds secundair onderwijs, Afdeling Dienstverlening EVC van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van de beoordeling van aanvragen tot vrijstelling.
 • Beraadslaging VTC nr. 02/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan NARIC-Vlaanderen, Afdeling Dienstverlening EVC van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van het afleveren van attesten voor het studeren of werken in het buitenland.
 • Beraadslaging VTC nr. 01/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens van landbouwers door het Departement Landbouw en Visserij (DLV) aan Agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²) vzw voor kennisopbouw en analyse voor diverse beleidsscenario’s in het kader van de collectieve tenuitvoerlegging.