logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Machtigingen 2012

beraadslagingen 2018 - beraadslagingen 2017 - beraadslagingen 2016 - beraadslagingen 2016 - beraadslagingen 2015 - beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr. 32/2012 van 5 december 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van de marktdeelnemers van de biologische landbouw op het internet door het Departement voor Landbouw en Visserij (DLV).
 • Beraadslaging VTC nr. 31/2012 van 5 december 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr 48/2014 van 10 december 2014.
 • Beraadslaging VTC nr. 30/2012 van 5 december 2012 betreffende aanvragen tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr 49/2014 van 10 december 2014.
 • Beraadslaging VTC nr. 29/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de het Belgisch Interventie en Restitutie Bureau (BIRB) in opdracht van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
 • Beraadslaging VTC nr. 28/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de provinciale steunpunten sociale planning.
 • Beraadslaging VTC nr. 27/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging VTC/02/2012 voor het mededelen van persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB) door een uitbreiding van de groep land- en tuinbouwers van wie de gegevens worden uitgewisseld en door uitbreiding van de bestemmelingen van de gegevens.
 • Beraadslaging VTC nr. 26/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van opvolging van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr 47/2014 van 10 december 2014.
 • Beraadslaging VTC nr. 25/2012 van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van werkzoekenden en medewerkers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) door de VDAB aan de onthaalbureaus (OB) en de Huizen van het Nederlands (HvN).
 • Beraadslaging VTC nr. 24/2012 van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens werkzoekende zijn en van contactpersonen bij de onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN) door de OB’s en de HvN aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
 • Beraadslaging VTC nr. 23/2012 van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen in het kader van het inschrijvingsrecht.
 • Beraadslaging VTC nr. 22/2012 van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot wijziging van de machtiging VTC 04/2011 van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) als beheerder van de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) met betrekking tot de bewaartermijn van de gegevens van de diplomahouders.
 • Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door de sociale verhuurders aan de onthaalbureaus (OB) en de Huizen van het Nederlands (HvN).
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2012 van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens kandidaat sociale huurder zijn door de onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN) aan de sociale verhuurders en Inspectie RWO.
 • Beraadslaging VTC nr. 19/2012 van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan het Vlaams Energieagentschap met betrekking tot de diplomagegevens van EPB-verslaggevers.
 • Beraadslaging VTC nr. 18/2012 van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers en particulieren door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van financiële ondersteuning voor het houden van lokale variëteiten van hoogstamboomgaarden.
 • Beraadslaging VTC nr. 17/2012 van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van zuivelbedrijven door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
 • Beraadslaging VTC nr. 16/2012 van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door het Departement Onderwijs en Vorming aan de Universiteit Antwerpen in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de organisatie van het vaccinatiebeleid op de dekkingsgraad van HPV-vaccinatie in Vlaanderen.
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de OCMW.
 • Beraadslaging VTC nr. 14/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de onthaalbureau’s door de erkende onthaalbureau’s aan de OCMW.
 • Beraadslaging VTC nr. 13/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van De Scheepvaart nv.
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs door de scholen van het basis- en secundair onderwijs aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van het Actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag en de controle op de leerplicht.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2012 van 9 mei 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat)cursisten Nederlands als tweede taal door het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de Huizen van het Nederlands en in naam van de erkende onthaalbureaus.
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2012 van 9 mei 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat)cursisten NT2 door de Huizen van het Nederlands aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
 • Beraadslaging VTC nr. 09/2012 van 9 mei 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van de persoonsgegevens van landbouwers door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).
 • Beraadslaging VTC nr. 08/2012 van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens over de aangeslotenen op het waterleidingsnet van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) aan de gemeente Asse.
 • Beraadslaging VTC nr. 07/2012 van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door de Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).
 • Beraadslaging VTC nr. 06/2012 van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van de processen-verbaal van de Afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie aan de Cel Administratieve Geldboeten van het Departement Werk en Sociale Economie.
 • Beraadslaging VTC nr. 05/2012 van 11 april 2012 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van werknemers, werkgevers en inspecteurs door de afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie van het departement Werk en Sociale Economie (Inspectie WSE) aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) in het kader van de administratieve verwerking van aanvragen inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.
 • Beraadslaging VTC nr. 04/2012 van 14 maart 2012 betreffende aanvraag tot verlenging van de machtiging 03/2011 van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen in het kader van het programma Innovatief Aanbesteden.
 • Beraadslaging VTC nr. 03/2012 van 14 maart 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van potentiŽle leerlingen en leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen in het kader van dubbele inschrijvingen.
 • Beraadslaging VTC nr. 02/2012 van 11 januari 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB).
 • Beraadslaging VTC nr. 01/2012 van 11 januari 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten door de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS), afdeling Volwassenenonderwijs.